Дланокоренници

Messages:
0
Threads:
0
Форум на Проект № BG16M1OP002-3.020-0026 “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Калописиев дланeкоренник (Dactylorhiza kalopisii E. Nelson) Месесточервен дланeкоренник (Dactylorhiza incarnata (L.) SOO) за периода 2019 – 2028 г.“